Historie

Bygningen med den høje skorsten er Bryggeriet

 

Som så mange andre Bryggerier, levede Aakirkeby Bryggeri en omtumlet tilværelse, med mange ejerskifter og brygnestre i tidens løb. Jeg vil ved lejlighed, prøve at se i tingbogen hvem der har ejet bygningerne i bryggeriets levetid, da bygningens ejer ikke altid er den samme person som var brygmesteren / bestyrer.

Jeg vil her indtil videre, holde mig til de faktuelle ting, som jeg har fundet i bla. de bornholmske aviser, m.m

 

9 november 1869 er der en annonce der kundgører at et nyt Bryggeri og Maltgjøreri der er bygget på aktier, detter værk har gjort sit første bryg i torsdags og man siger at udfaldet var særdeles tilfredsstillende. Den første bestyrer på bryggeriet var Rasmus Nicolaj Kaas der var født den 19-4-1821 og han døde i 1910. Kaas havde også været andsat på brænderiet.

 

16 november 1869 anbefaler Bryggeriet de forskellige sorter hvidtøl til dagens gangbare priser foruden på Bryggeriet vil samme være at erholde hos de stedlige Købmænd samt i Nybro kro i Østerlarsker , hos Møllerne i Vestermarie og hos begge Møllere i Smørenge.

 

1 maj 1880 er der en annonce hvor man reklamerer for øl i fjerdinge – ottinge samt på flasker, annoncen er underskrevet af  N.R.Kaas, som var bestyrer af Bryggeriet. I september måned var der ansat flg. H.K.Jespersen der for en måneds arbejde fik 50,- kr, Julius Nielsen fik kun 47,- kr.i løn. Den efterfølgende måned havde Peter Kjøller afløst Julius Nielsen dog havde han kun arbejdet i 12 dage som gav 22 kr. i løn. I novenber købte man 12 pund malurt for 36 øre, og i december købte man 97 sække malurt a 20 øre af Olsen.

 

Januar 1882 leverede glasforhandler Madsen 35 stk. 3/4 flasker a´ 10 øre og Grosserer TH. Rubner Wissing fra Rønne leverede 1000 propper til 5,- kr. i marts måned leverede Wissing igen 1000 propper , men denne gang var prisen dog steget til 5,82 for 1000 stk. I samme måned leverede P.Ipsen 11800 spundts a´ 5 kr. pr. 1000 stk. ialt 59,- kr. I maj måned køber man af Købmand Jensen 1 balle humle, der betales 15,01 i told , i samme måned leverer Th. Rubner Wissing denne gang 4000 stk. propper til 28,20 kr. I juni måned køber man igen propper af Wissing dennegang kun 1000 stk. til en stadigvæk højere pris denne gang kr.6.86. I juli måned aftappede man på bryggeriet 244 hel flasker og solgte 229 af de halve flasker tappede man kun 4 og solgte 9 hvilket ialt indbragte bryggeriet 18,65 kr.

 

I august leverer Wissing 2000 propper for 13,58 kr. man betaler også en postanvisning til Kastrupglasværk for 100 stk. flasker, hvoraf man straks solgte 12 stk. for 7,80 kr. I sommer månederne havde man ansat Anton Hansen som fik udbetalt 100,- for sin indsats.

 

Lørdag den 17 september 1882 afholdes der oversyn på en dampbrænderiet i Aakirkeby tilhørende dampkeddel. Bornholms maskinfabrik havde hovedrepareret  kedlen, men den blev kasserer af Amtets kedelsyn. Denne afgørelse var Bornholms maskinfabrik ikke tilfreds med og forlangte et oversyn, til dette justitsministeriet udnævnte over Maskinmester L.H.Ursing, Ridder af Dannebrog og Danebrogsmand, Maskinmester  P.J.Kindler, Danebrogsmand, Mekanikus C.L.Guldstrand og Mekanikus R. Lundberg fra København. Oversynet godkendte arbejdet med flg. bemærkninger, at ved kedlens bund viste nogle nagler en ubetydelig fugtighed, men intet til hindre for kedlens afbenyttelse. Et oversyn foretages sjældent, det er således henved 6 år siden der er foretaget et sådant i Danmark.

 

November 1882 bliver der købt 2 pund etikette klister, hvilket beviser at man allerede på det tidspunkt havde etiketter på flaskerne. I december får man formalet 109 sække malt a´20 øre pr. sæk ialt kr. 21,80. I decembler leverer Købmand Jensen 1 balle humle der vejer156 pund a´80 øre , told for samme 22,57 samt fragt og bropenge 5,70. Med udgangen af december har Bryggeriets bestyrer N.R.Kaas forladt sin stilling.

 

Januar 1883 er H.K Jespersen ansat på fuldtid til 50,- kr. om måneden til sin hjælp har han fået Krestian Jespersen der har arbejdet i Bryggeriet i 15 ½ dag for 25,73.

 

Feburar 1883 er Hans Kofod der på fuldtid, løn 50,- medhjælper er K.Jensen der har arbejdet på Bryggeriet i 15 1/4 dag til 25,32 kr.

 

1 marts1883  annonceres Aakirkeby Bryggeri billigt til salg eller leje.

 

April 1883 køber Bryggeriet 1500 spånds af P.Ipsen for 7,50. I maj måned købes 30 helflasker af J.Jacobsen for 3 kr. Th.Rubner Wissing har åbenbart mistet handlen til Bryggeriet vedr. propper, man har nu købt 2000 propper af Niels Nielsen for 5,50 pr. 1000 stk. Af P.Ipsen har man købt  3300 spånds for 16,50.

 

I august md. har man af N.Nielsen først købt 1500 propper og senere på måneder igen købt 700 propper a´8,25 pr. 1000,  ialt 12,10 kr. Hans Kofoed har fået 50 kr. i løn for en måned og hans hjælper J. Ipsen har arbejdet i 21 dage a´2 kr. ialt 42,- kr. Sidst i august måned leverer Peter Ipsen 2500 spånds a´5 kr. pr. tusind. I protokollen står der at læse at man har solgt forlidt af øl sorterne nr. 1, nr. 3 og drikka, men for meget af nr. 2, men om det er i flasker eller i tønder fremgår ikke.

 

Oktober 1883 køber bryggeriet 50 pund humle a´3 øre pr. pund ialt 1,50. Hans Kofod får 50 kr. i løn og hans to hjælpere Kristian Jensen og Julius Ipsen får 20 kr. hver.

 

Januar 1884 købes der 2 baller humle for 493,32.  I Februar md. har bryggeriet solgt for 285,97 kr. deraf udgør salget af flaske øl 7,56. Hans Kofod får igen 50 kr. for sin indsats og Krestian Jensen 16,60 kr. for 10 dages arbejde.

 

I juli måned 1884 dukker den tidligere Bestyrer R.N.Kaas navn op igen, da han sælger bryggeriet 35 flasker for 2,80 kr. I september er Th. Rubner Wissing igen på banen med leverance af 1000 propper til den nette sum af 7,50.

 

August 1884 leverer Bødker Svendsen 2 kar til 55,30 samt 1 kar til 12,- kr. og P.Ipsen leverer 1600 spunds for kr. 8,-

 

Optegnelserne i den ene hovedbog starter september 1881 og slutter august 1886. Den anden bog starter 1891 og slutter 1909, den sidste hovedbog kommer der mere om senere. når jeg får samling på tingene.

 

19 oktober 1891 havde aktieselskabet aakirkeby dampbrænderi og ølbryggeri  ordinær generalforsamling hvor vedtægterne blev enstemmigt vedtaget og stadfæstet i bestyrelsen for actieselskabet aakirkeby den 20 oktoben1891. underskrevet af H.C.Kofoed – J.K.Hansen – Mads Kofoed – August Ipsen – O.P.Lyngberg – A.Hansen – P.Ipsen. Uddrag af vedtægterne kan ses under billeder.

 

1902 a/s Aakirkeby Dampbrænderi og Øl Bryggeis` bestyrelse: Formand Fhv. Kæmner J.C.Poulsen – Bestyrer A.P.Hansen – Løjtnant C.M.Kofoed – Gårdejer P.Lyngberg – Avlsbruger A.Ipsen – Avlsbruger P.Ipsen –  Avlsbruger M.P.Olsen.

 

Samme år kan man læse i vejviseren at Brygger H.Jespersen adresse var Stokkegade 11d. Brygger M.Madsens´ adresse var Stokkegade 11e. i 1910 havde  Brygger J. Madsen  adresse i Jernbanegade , tidligere stokkegade

 

8 marts 1909  Bryggeriet samt bygninger m.v. til det nedlagte brænderi er solgt til aktionærene Hans Olsen  Anton Kjøller og smed H.Jørgensen samt 7 andre auktionærer for 10,100 kr. Bryggeriet agtes fræmdeles holdt i virksomhed.

 

aakirkeby

Annonce 9 marts 1911

 

9 oktober 1911  Aakirkeby Bryggeri, der er ejet af et Konsortium er solgt til en Tysker, ved navn Rudorph for 16,500 kr.

Det er den nye ejers hensigt, at brygge Müncher øl. så mon ikke etiketten, dobbelt øl Münchener bryg stammer fra hans tid på Bryggeriet.

 

muncher

Annonce 9 maj 1912 med bla. Rønne tur.

 

Selskabet var ejer af Bryggeriet indtil 1913, hvor det overtoges af Brygger Hans Peter Jørgensen. I 1925  døde Brygger Jørgensen.

Brygmester Mathias Madsen,( født den 16-4-1869) der havde været ansat på Bryggeriet i mange år, købte bryggeriet af H.P.Jørgensens enke. Madsen fik borgerskab som brygger den 9-8-1926.

 

9 september 1932 Brygger Mathias Madsen har solgt Bryggeriet, til Slagter Mester Johs. Andersen fra Nexø . Købssummen ligger omkring 26,000 kr.  overtagelsen sker 1 oktober.der er planer om at den nye ejer vil til, at producere sodavand.

 

14 oktober 1932  Aakirke Bryggeri som lige har skiftet ejer, undgår i denne tid væsentligt ændringer og forbedringer.

I selve Bryggeriet hæves loftet, så der bliver et lyst og luftigt rum, med plads til nye og moderne maskiner, til brug ved brygning og pasteurisering af øl.

I de til Bryggeriet tilhørende bygninger, må gamle svære kampestensmure forsvinde og erstattes af murværk, af mere tilsvarende materialer.

Da det går mere og mere af brug, at levere øl på træ-anker, indfører Aakirkeby bryggeriet i lighed, med de andre bryggerier på Bornholm 5 ltr. øl flasker i træ kurve.

 

øl16

1 december 1933 sælger Johannes Andersen Bryggeriet,  til  H.C.Sode ( der tidligere på året havde solgt Nexø Bryggeri ). Iflg. Tinglysningen der blev annonceret den 27 december 1933, blev det offentligjort at matr. nr. 11b og 378b aakirkeby markjorder. salgspris 45,000kr. samt 15,000 kr for løsøre, ejendomsskylden var 24,000 kr.

 

17-2-1941 Aakirkeby Bryggeri hærget af brand.  En storbrand har her til morgen hærget Aakirkeby bryggeri, skaderne er af betydelig økonomisk omfang, bla. er Købmand Vibes store kornlager på 600 tdr. såsæd gået tabt.

Karetmager Mogensens træ lager er også gået tabt.

Købmand Andersens store lager af kakkelovne, i alt 100 stk blev også flammernes bytte.

Brandens årsag er ikke endeligt opklaret, men ilden er opstået i den del af bygningen, hvor fyrrummet findes og stammer antagelig på en eller anden måde fra kedlerne.

 

 

 

Bygningerne er forsikret for 40,950 kr. Inventar og varelager var forsikret for 5000 kr. Bryggeri komplekset består for det første, af en beboelsesejendom ud til jernbanegade og dernæst af selve bryggeri og lagerbygninen .

Den største af disse en toetager ligger med gavlen ud til jernbanegade og den anden er tilbygget et par tværlænger således at der dannes en lukket gård.

Den 1 marts meddeler Bryggeriet vil genopføres som en 2 etagers bygning med trimpel, dog kun for den ene fløjs vedkommende, der rummer selve Bryggeriet. Det nye bryggeri bliver opført på fod muren af den nedbrændte bygning. I kælderen vil selve bryggeriet komme til at ligge, 1 etage bliver indrettet til to beboelseslejligheder, og på anden etage får bryggeriet sine lagerrum.

På grund af branden lukker bryggeriet, da byen nu var uden lokalt øl, overtog Vognmand Ejner Hansen øl salget, med øl fra Nexø Bryggeri, som var ejet af H.C. Sodes søn Peter Sode. Det bevirkede når de fik Aakirkeby flasker retur, blev proppen skiftet ud med en Nexø prop, hvilket nok er grunden til, at man ikke finder så mange rariteter fra Aakirkeby.

 

 

øl14

 

 

Etiketter fra Aakirkeby ølbryggeri


aakirkeby bryggeri
skulle være fra julen 1940Grønt papir sort trykHvem har den originale etiket

 

 

 

 

Billeder fra Aakirkeby ølbryggeri

 

Bygningen med den høje skorsten er Bryggeriet

øl tønde fra aakirkeby bryggeriAnnonce fra 14 juli 1908 som det ses i annoncen var der store problemer med at få de tomme øl træer retur til bryggeriet
Stor tak til søren nielsen for donationenPostkort fra aakirkeby. det er aakirkeby bryggeri der er til venstre i billedet, det er bygningen med den høje skorstenøl anker fra aakirkeby bryggeri. ejer claus thorsen tejnJournaler fra Aakirkeby Ølbryggeri er af Mogens Jørgensen afleveret til Aakirkeby lokalhistorie i 2008, bøgerne lå på Dalegaard pga. hans bedstefar H.P.Jørgensen havde ejet Bryggeriet


Øltønde fra allinge bryggeri jeg så den for første gang for ca 30 år siden da Johannes Boss flyttede fra øen, tønden ejes idag af hans datter.Annonce 11 oktober 1907