Historie

Foto af Bryggeriet inden nedrivningen l 1974, heldigvis sikrede byforeningen ca 3000 tegl.

Iflg. Bornholms Tidende den 6 december 1883, har Skibsfører Morten Peter Hansen og Bådebygger Jeppe Hansen Blem i forening af arvingerne efter afdøde Løjtnant Ipsen købt dennes hus i Svaneke for 2200,- kr. hensigten er at oprette et Hvidtølsbryggeri, da beliggenheden og vandforholdene er særdeles fordelagtige for samme.

 

Svaneke bryggeri  blev startet i 1884 af Jeppe Hansen Blem og Morten Peter Hansen i en bygning der lå et lille stykke bag det nye stuehus ( opført 1908) på Tempelvej/Vigen. Iflg. en tidligere brand tax.for mtr.nr.292 var den tidligere ejer H.Weidemanns enke, men nu var ejendommen ejet af Morten Peter Hansen og Jeppe Hansen Blem. Iflg. brand tax. fra 1884 fremgår det at bryggeriet selv fremstillede sin malt.

 

1889 brand tax.nr. matr. nr. 290 anføres at ejeren af Bryggeriet er Brygger Thomas Madsen Munch. Thomas var født i vestermarie i 1857, han havde arbejdet på Gudhjem Bryggeri hos Brygger Tranberg, indtil han købte Svaneke  Bryggeri. Han var gift med Olaus Julius Madsens store søster Julie Kirstine Madsen født 1863, til hvis far han i øvrigt solgte bryggeriet til, sandsynligvis omkring 1892.

 

FT 1890 er anført Brygger Thomas Madsen Munch 33 år gift med Julie Kirstine Madsen 27 år, de har børnene Theodora Katrine Hansine Munch 2 år samt Gertrud Julie Kirstine Munch på 1 år, derudover boede bryggerens søster i ejendommen.

 

Ejendommen befantes således: a. forhus, retning syd og nord, indeholdende 7 fag bindingsværk af blandingstømmer, murstensvægge, tegltag, brandgavl mod syd lige op til spidsen. Huset er 22½ alne langt, 8½ alne bredt, 3 3/4 alne højt. Indrettet til beboelse og indholder 3 stuer, 2 kamre og køkken med skorsten og komfur, forstue. Bræddeloft overalt, bræddegulve ligeså, undtagen i køkkenet og forstuen, hvor der er murstensgulv. Beboelsen omfatter dog kun huset, undtagen den halve bredde af 2 fag mod nord, der er indrettet til heste og kostald… Huset er gammelt, men er i de sidste år underkastet en større reparation og er i god stand. Ingen kælder eller fodmur af betydning. Bygningen taxeres til 2100 kr.  b. udhus mod nord, i øst og vest, sammenbygget i vest med litra a, i øst murstensgavl, 2 fag mur og bindingsværk, dels mur, dels klinkede vægge, tegltag. Huset er 7 3/4 alne langt, 8 ½ alne bredt, 3 3/4 alne højt. Indrettet til lo og sædegulv… ingen fodmur af betydning….300 kr.

 

Huset har tidligere været indrettet til beboelse og avlsbrug, men er nu fuldstændig forandret, idet huset er indrettet til bryggeri, omfattende 9 fag. Huset er 11 fag, bindingsværk af blandingstømmer, murstensvægge mod syd og til dels klinede vægge mod nord. Huset er 40½ alen langt, 10½ alen, bredt og 3½ alen højt.

 

Ejendommen er indrettet som anført til bryggeri for øl, under de 2 fag mod øst er kælder med murstensgulv, bræddegulvet ovenover, der på grund af kælder er anlagt noget højere, disse 2 fag er til maltstue. Derefter kommer maltkølle af mursten med jernflager og 2 indgange og 2 indlæg for ilden eller brænde og kul, køllen er forbunden med jern anker. I forbindelse med køllen er mur, hvorpå er en jernkedel og en kobberkedel, hver på 6a´7 tønder, med fyrsted og jerndøre, nedenunder åbninger til aske og kul.

 

I bryggeriet er der murstensgulv. Videre mod vest, indrettet til maltgøreri, med cementeret støbekar, og i de vestre 2 fag, hvori ingen særlig indretning er anbragt, er oplags og material lokale. I maltgøreriget er en jernvandsbeholder med jernrør. Imellem køllen og kedlerne er skorstenen ført gennem tagets nordlige del, og på begge sider er 2 træåbninger gennem taget til udflugt for damp. De 7 østre fag er mod nord forlænget i form af et halvtag, så at bygningen for disse 7 fag er 18½ alen bred i stedet for 10½ alen bred. Af bryggeri inventar forefindes 2 faste trækar i bryggeriet, 2 trækar i kælderen og 2 svalebakker i halvtaget. Til enkelte af karrene dels metalhaner, dels haner af jern og med jernrør. De fornødne vinduer og døre forefindes. Bygningen er gammel, men selve værket er nyt anlagt og bygningen er derved underkastet en større reperation. Bræddeloft over de 9 østre fag, dog ikke over halvtaget . Brandgavle eller skrågavle i begge ender. Mod øst er fodmuren af granit. Takseres ialt for 8750,- kr.

 

Øl priser i 1890, malt øl a 9½ øre pr. flaske en 1/8 anker øl nr.1 kostede 1,50 kr.

 

Thomas Madsen Munch købte Bryggeriet af Jeppe Hansen Blem til overtagelse den 1 januar 1888 for 11300,- kr. incl. løst og fast inventar. Den 2 januar 1892 har Brygger Olaus Julius Madsen sandsynligvis overtaget bryggeriet efter sin svoger, det er den dag Svaneke by og herredsfoget har stemplet og underskrevet Madsens hovedbog som brygger.

 

Ved brand.tax. i 1901 er følgende ændringer noteret, to indmurede kobberkedler, ikke jern, med tilbehør og mæskekar i god stand, vuderes til kr. kr. 1300,-. Tre svalebakker og fire forskellige kar, vuderes til den tidligere vudering på kr. 400,-. Rørledninger vuderes som førhen til kr. 200,-

 

I 1908 blev den nye beboelse i forlængelse af bryggeriet opført, til gulv på loftet havde anvendte man meget tykke brædder, som skulle kunne bære stor vægt, som det kan ses på det ene billede var der en stor lofts lem/adgang på gavlen, om loftet er brugt til fremstilling af malt eller til oplag af korn vides ikke.

 

Efter O.J.Madsens død i august 1916 overtog hans søn Hans Julius Jørgensen Madsen der er født den 24 december 1892 og døde i 1965.  Han fik borgerskab som ølbrygger den 9 september 1919, og fortsatte med at bruge den hovedbog som hans fader startede med i 1892. Hovedbogen blev behørigt stemplet af øvrigheden den 9 september 1919.

 

Efter hvad hovedbogen viser kom der så småt gang i bryggeriet igen. Iflg. hovedbogen blev der den 7 juli betalt fragt for humle kr. 46,- efter årsskiftet fik Bødker Pedersen travlt med at levere øl træer hvilket kan ses her  3/12-1919 kr. 200,25 – 14/8-1920  kr.200,- 14/9 kr.200,- 21/10 kr.500,- . Januar 1921 kr.1000,- marts kr.500,- maj kr.500,- juli kr.500,-  23/9 kr.600,-  13/5-1922 kr.1000,-  4/7  kr.1000,- så man må formåde at der igen er kommet drift i virksomheden.

 

Det kan også ses  flg. indkøb, december 1921 scacarin kr.41,15.  Januar 1922 køb af humle kr.700,- 30/1 1922 propper kr.51,45 13/3 kulør kr.154,48 . I løbet af for sommeren fik  man besøg af Fotograf Hansen, for hans ulejlighed betaltes kr.16,- den 7/6-22.  Det er måske nogle af de billeder der er vist?.

 

Der må stadigvæk havde været gang i produktionen ,hvilket kan ses på indkøbet af sukker  1/3 1923 20 pund sukker kr.8,50  7/3 sukker kr.8,50  6/3 sukker kr.8,50  19/3 20 pund sukker kr. 9,-  24/3 20 pund sukker kr.9,-  27/3 1923 20 pund sukker kr.9,30.

 

5 januar 1925 bilforsikring 83,45, den 7 januar betalt 520,-kr. til en bil, igen den 9 maj 1926 betales der 750,- kr. til bilen. I juli md. betales bilforsikringen i alt 83,45 kr. I juli måned blev der envidere betalt 30,- kr. for en annonce i vejviseren.

 

24 marts 1926 betales 137,70 for kulør, i april md. udfyldes hovedbogen ikke mere med blæk, man er gået over til at bruge blyant, samtidig ændres skriften

 

28 marts 1926 købes 250 kg sukker for 110,- kr

 

November 1931 nu må Bryggeriet som øens øvrige Bryggerier anskaffe sig 5 ltr. øl flasker, og  køber 30 stk. brune øl flasker i trækurve til kr.28,60 + fragt kr.11,90,  i december 1931 blev der igen købt nye 5ltr. øl flasker ,denne gang var flaskerne grønne og der var ændtet på patentlukket, der blev købt for 217,50 så jeg formoder at der bleve leveret omkring 240 flasker, hvis der blev givet lidt rabat.

 

Den 14 juli 1930 fik han af Politimesteren i Rønne borgerskab som vognmand, en virksomhed der langsomt skubbede bryggeri virksomheden i baggrunden den sidste annonce i telefonbogen for bryggeriet er fra 1933 med tlf. 6. Jeg kan i hovedbogen se, at man sluttede med at skrive om Bryggeriet i december 1931, hvis det er tilfældet fik Bryggeriet ikke meget glæde af derer nye 5ltr. flasker med den flotte patentprop og meget flotte jule øls etikette.

 

Jeg har talt med Niels Madsens søn Hans Madsen i 2008, han fortalte han fader havde fortalt at hans bedstefar havde sagt til Niels Madsen at han skulle vælge mellem Bryggeriet eller vognmands forretningen, og som det kan ses af hovedbogen valgte han vognmandsforretningen.

 

Da man i 1977 rev bryggeri bygningen ned , havde det stået næsten urørt siden lukningen , naturligvis var bygningerne meget forfaldne og udgjorde en stor fare hvis man gik ind i bygningen. I den lille kælder under bryggeriet kom der mange sjove ting fordagen, masser af patent flasker fra Hafnia, en hel del 5 ltr. ølflasker , nogle patent propper samt mange øl tønder, hvoraf en del blev skåret igennem og solgt som blomster kummer, stort set resten blev fyret op af Niels Madsen.

 

Brygger Madsens søn Niels, fortalte mig af de havde brændt, alt regnskabs materialer vedr. Bryggeriet efter faders død i 1965. Derfor var det en meget stor overraskelse for mig, da de nye ejere af ejendommen kontaktede mig og fortalte at de havde fundet en del arkivalier i den grønne affalds container, som arvingerne havde smidt dem ud i , efter Niels Madsens død.

 

Nexø Bryggeri blev ramt af bomber i 1945. Ved Nexø Bryggeris genopbygningen, overtog man svalebakkerne fra det nedlagteSvaneke bryggeri.

 

Aksel Hjort der i 1936 startede en lille prøve produktion af æblemost, tappet mosten ved brug at en taphane, men  det var en langsommelig affære, så året efter lånte han af Brygger Madsen, Bryggeries lille håndbetjente 4 rørs øltapper, den kunne bruges til både små og store flasker ved at skifte rørerne ud ( se øltapperen under billeder) .

 

Den 2 januar 2008 havde Bornholms Tidende en stort opsat artikkel om Svaneke Bryggeri baseret på min hjemmeside. Efter artiklen er der fremkommet mange nye oplysninger som er blevet indarbejdet i denne artikkel.

Etikketter fra Svaneke Bryggeri


Denne flotte etikette findes der ikke mange af.Sort tryk guligt papir, foto kopi.

Ejer Claus Thorsen i  Tejn

Billeder fra Svaneke Bryggeri


Billedet må være fra før 1912 da man dette år opførte en ny lande, for at give plads til den rev man en del af forhuset ned, som kan ses på billedet,, huset ligger på tværs, huset med skorstenen. Det må også være fra før 1908 pga. stuehuset ikke er med.Patent prop til 5 ltr øl fra svaneke bryggeri4 rørs øl tapper fra svaneke bryggeri brygger madsen lånte den til langedeby frugtplantage året efter de startede tak til fotograf carsten buchPå den forreste øl vogn ses hans julius jørgensen madsen , på den bagerste brygger olaus julius madsen. Billedet er taget efter 1908, det år blev stuehuset bygget, men før 1916 da det er året olaus j madsen døde.Annonce fra bornholms vejviser fra 1910Tappemaskinen på bordet er fra svaneke bryggeri i baggrunden kan ses en rund tank det er en 5 og 10 ltr. hvidtøls tappemaskine fra nexø bryggeri som købte den af usserød bryggeri tak for lån af foto til Carsten Cuchbindingsværk huset i baggrunden er bryggeriet, bemærk indgangs porten i baggrunden, den er væk på de andre billeder det forreste hus er stuehuset, det blev bygget i 1908, loftet over stuehuset er formentligt indretter til malteri eller lagerFaktura fra svaneke bryggeriFaktura fra svaneke bryggeriHovedbog for svaneke bryggeri 2 januar 1892 ejer julius madsenHovedbog overgået til ølbrygger hans julius jørgensen madsen den 9 september 1919Borgerskab som brygger for Hans Julius Jørgensen Madsen 9 september 1919Borgerskab for ølbrygger hans julius jørgensen madsen som vognmand den 14 juli 1930


billedet er taget engang i tyverne
Niels Madsen til venstreStuehuset til det gamle Svaneke bryggeri ano 2008Det ny renoverede stuehus til gamle svaneke bryggeri
Den forreste øl vogn er velbevaret og ejes af Thor Kure, Mønstergård Østermarie. Thor har en stor samling af forskellige heste vogne, som kan ses efter aftale. hjemmeside se under linksNiels med hunden. Bemærk lastbilen i baggrunden, hvad er det for et fabrikat ?Postkort sendt i 1908 bemærk den hvide gavl, dette hus blev revet ned og et nyt blev bygget, i kælderen på det nye hus kan man se spor af det gamle hus
Side fraSvaneke Bryggeris hovedbog
Svaneke Bryggerie forfaldende bygning foto lån at Poul Tarup stor takSvaneke Bryggerie salgsbog med regnskab vedr. Svaneke BrugsforeningSvaneke Bryggeri stod nærmest tomt indtil det blev revet ned engang slut halvfjerdserne, der blev fundet en del 5 lts flasker en del patentflasker fra Hafnia rigtig mange øl tønder, en del blev skåret over og solgt som blomster kummer.